Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach, 32-650 Kęty os. Nad Sołą 20, tel. 33 847-91-10 ogłasza nabór ofert na :

  1. Roboty malarskie – malowanie 20 klatek schodowych w następujących budynkach mieszkalnych:
  2. os. 700-lecia              bud. nr  15      4 klatki
  3. os. Nad Sołą              bud. nr  1        3 klatki
  4. os. Nad Sołą              bud. nr  2        3 klatki
  5. os. Nad Sołą              bud. nr  3        2 klatki
  6. os. Nad Sołą              bud. nr  27      5 klatek
  7. os. Nad Sołą              bud. nr  28      3 klatki
  • Roboty hydrauliczne –   wymiana pionów i poziomów zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym na os. Nad Sołą nr 27 w Kętach  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia i przedmiary robót można odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  do dnia 9 kwietnia 2021r. do godz. 1000 w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 26.04.2021r.

Szczegółowych informacji udziela Pan Wiesław Piątek – Inspektor Budowalny tel. 33 847-91-15.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.