DOCIEPLENIA

Os. Królickiego
Nr 4 (str. balkonowa) 2010r. zrealizowano

 

Os. Sikorskiego
Nr 5   – ściany szczyt. 2010r. zrealizowano

 

 

OS. 700-LECIA
NR 8 2010r. zrealizowano
NR 12 2011r. zrealizowano
NR 13 2012r. zrealizowano
NR 14 2013r. zrealizowano
NR 15 2014r. zrealizowano
NR 16 2014r. zrealizowano
NR 17 2015r. zrealizowano
NR 18 2016r. zrealizowano
NR 19 2017r. zrealizowano

 

 

os. Nad Sołą
NR 12 2011r. zrealizowano
NR 11 2012r. zrealizowano
NR 10 2013r. zrealizowano
NR 22 2013r. zrealizowano
NR 23 2014r. zrealizowano
NR 7 2015r. zrealizowano
NR 9 2015r. zrealizowano
NR 8 2016r. zrealizowano
NR 1 2017r. zrealizowano
NR 6 2017r. zrealizowano
NR 2 2018r. zrealizowano
NR 3 2018r. zrealizowano
NR 13 2018r. zrealizowano
NR 4 2019r zrealizowano
NR 5 2019r. zrealizowano
NR 14 2019r. zrealizowano
NR 24 2020r.
NR 25 2020r.
NR 26 2020r.
NR 27 2021r.
NR 28 2021r.

 

 

Dodatkowo:

Renowacja elewacji:

 1. Sikorskiego Nr – 4, 5F, 6
 2. Wyszyńskiego Nr -11, 12 ściany szczytowe Nr – 9, 10, 13
 3. 700-lecia Nr – 3

HARMONOGRAM

Modernizacja sieci instalacji wodnej – zw, cw, ccw.

os. Nad Sołą
Nr 1, 2, 3 2010r. zrealizowano
Nr 4, 5  2011r. zrealizowano
NR 6, 7, 8 kl. I, II, III, IV 2012r. zrealizowano
NR 9, 8 kl. V, VI, 2013r. zrealizowano
NR 10, 11 2014r. zrealizowano
NR 12, 13 2015r. zrealizowano
NR 14, 22 2016r. zrealizowano
Nr 23 2017r. zrealizowano
Nr 24 2018r. zrealizowano
Nr 25 2019r. zrealizowano
Nr 27 2020r.
Nr 26, 28 2021r.

Kierunki działania Spółdzielni na lata 2010 -2020

Uchwalenie  okresowego kierunku rozwoju spółdzielni przez  jej organy jest obowiązkiem określonym w art. 38 ustawy  Prawo Spółdzielcze oraz  § 113  Statutu Spółdzielni.

Przyjęcie kierunków dalszego rozwoju Spółdzielni  pozwala na skoncentrowanie działalności Spółdzielni na istotnych zadaniach, a konsekwentna ich realizacja przyczynia się do poprawy organizacji i funkcjonowania Spółdzielni oraz oznaczenia jej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej.

Proponowane  kierunki rozwoju  Spółdzielni wynikają z aktualnych unormowań prawnych i gospodarczych mających  na celu poprawę warunków zamieszkiwania   w zasobach Spółdzielni Długofalowe kierunki rozwoju Spółdzielni na lata 2010 – 1.Gospodarka  zasobami mieszkaniowymi

W  celu dostosowania budynków do aktualnie  obowiązujących norm i standardów  niezbędne jest w najbliższych latach :

 1. a) termomodernizacja, modernizacja  budynków i ich otoczenia   poprzez:
 • kontynuowanie docieplania budynków wraz z demontażem płyt azbestowych (wg. przyjętego harmonogramy  zał. 1),
 • sukcesywna wymiana  stolarki drzwiowej   do klatek schodowych ,
 • remont balkonów,
 • remont dachów  i kominów ( usprawnienie systemu wentylacji),
 • remont schodów na wejściu do klatek schodowych
 • kontynuowanie modernizacji   ciągów pieszo – jezdnych,
 • budowa nowych miejsc   postojowych,
 • współpraca z Policją i Strażą Miejską w sprawie kontroli istniejących parkingów i zasobów mieszkaniowych,
 • kompleksową modernizację terenów zielonych , małej architektury, placów zabaw i terenów  sportowo- rekreacyjnych .
 1. b) modernizacja systemu ciepłowniczego :  opracowanie z MZEC Kęty koncepcji  na modernizację węzłów  cieplnych w budynkach ocieplonych.
 • prowadzenie działań mających na celu usunięcia przyczyn wysokiego zużycia ciepła w  budynkach,
 1. c) modernizacja sieci  instalacji wodnej poprzez:
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej (piony i poziomy ) na os. Królickiego, os. Sikorskiego os. Wyszyńskiego i 700-lecia  bl. 1-8,
 • kontynuowanie wymiany    pionów    zimnej  i ciepłej wody  w budynkach  przyjętego harmonogramu ( zał. 2),
 1. d) częściowa modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej  w trakcie remontów i przeglądów okresowych,
 2. e) modernizacja sieci  internetowej .

 

Prace remontowe i konserwacyjne finansowane są w całości realizowane ze środków własnych Spółdzielni  pochodzących z wpłat mieszkańców   na fundusz remontowy wg. aktualnie obowiązujących stawek  oraz z dodatkowych kwot uzyskiwanych np. z podziału nadwyżki  przychodów przez uprawniony  organ  Spółdzielni.

Zarząd spółdzielni w ramach posiadanych środków finansowych  na podstawie  harmonogramów  prac, wniosków mieszkańców z  części Walnego Zgromadzenia  w oparciu  o  coroczne przeglądy  techniczne  zasobów mieszkaniowych, posiłkując się opinią Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przy Radzie Nadzorczej  corocznie opracowuje plan remontów i konserwacji, który przedkłada do akceptacji  Radzie  Nadzorczej.

Przyjęte kierunki działania przez  Zarząd są również  podstawą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą  rocznych planów rzeczowo- finansowych  w zakresie funduszu remontowego. Spółdzielni .

 1. Windykacja

Zarząd  i Rada Nadzorcza nadal prowadzić będą działania w zakresie windykacji zadłużeń na lokalach mieszkalnych zgodnie z opracowaną instrukcją oraz   użytkowych poprzez:

 1. ścisła kontrolę rozliczeń z członkami i najemcami lokali,
 2. pomoc mieszkańcom w uzyskaniu  dodatków mieszkaniowych  i różnych form pomocy socjalnej,
 3. współpraca z Gminą Kęty w celu pozyskania jak największych ilości mieszkań socjalnych dla rodzin   z wyrokami eksmisyjnymi,
 4. kontynuacja wystąpień do Gminy o zwrot kwot z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi,
 5. współpraca z   firmami windykacyjnymi   oraz  Krajowym Rejestrem Długów.
 6. Gospodarka mieszkaniowa
 7. kontynuowanie wyodrębnienia własności  lokali – realizowanie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku ,
 8. prowadzenie egzekucji z własnościowego prawa  i  prawa odrębnej własności do lokalu osób zadłużonych.
 9. Edukacja mieszkańców w zakresie:
 10. oszczędności energią cieplną,
 11. zmniejszenia kosztów wywozu nieczystości stałych ( segregacja   śmieci),
 12. dbałości o szczelność  instalacji wodnej w mieszkaniach ,
 13. ochrony przeciwpożarowej w  mieszkaniach ,

W celu realizacji  tego zadania   będą umieszczane   w gablotach na klatkach  schodowych,  na stronie internetowej  Spółdzielni    instrukcje  i  informacje  oraz kierowane  będą apele  do mieszkańców