Zgodnie z art 91 ustawy Prawo Spółdzielcze Spółdzielnia zobowiązana jest raz na 3 lata  poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działalności, przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, w którym jest zrzeszona.

Z czynności  lustracyjnych zgodnie z art 93 ustawy sporządzany jest protokół, który składany jest Radzie i Zarządowi Spółdzielni.

Na podstawie protokołu lustracji opracowane są wnioski polustracyjne, które są przedstawiane przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

Zarząd zobowiązany jest co rocznie przekazywać podmiotowi prowadzącemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informacje o realizacji wniosków polustracyjnych.