Zgodnie z art 91 ustawy Prawo Spółdzielcze Spółdzielnia zobowiązana jest raz na 3 lata  poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działalności, przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, w którym jest zrzeszona.

Z czynności  lustracyjnych zgodnie z art 93 ustawy sporządzany jest protokół, który składany jest Radzie i Zarządowi Spółdzielni.

Na podstawie protokołu lustracji opracowane są wnioski polustracyjne, które są przedstawiane przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

Zarząd zobowiązany jest co rocznie przekazywać podmiotowi prowadzącemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informacje o realizacji wniosków polustracyjnych.

Ostatnia lustracja z pełnej działalności Spółdzielni przeprowadzona została w dniach  05.06.2017r. –  27.07.2017r. i objęła badanie lustracyjne całokształtu działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014r do 31.12.2016r.

W dniu 16.08.2017r. Spółdzielnia otrzymała list poluastracyjny, który Rada Nadzorcza przedstawi członków Spółdzielni najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

list polustracyjny

 

 

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.

opinia biegłego rewidenta