Najwyższym organem w Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie członków.

Działalność Walnego Zgromadzenia została uregulowana w § 112 ? 142 Statutu Spółdzielni oraz uszczegółowiona w Regulaminie Walnego Zgromadzenia zatwierdzanym corocznie na każdej jego części.

Zgodnie z zapisami statutowymi Walne Zgromadzenie może być podzielone na częci gdy liczba członków przekroczy 500.

Wypełniając postanowienia statutowe Rada Nadzorcza podzieliła Walne Zgromadzenie na części na mocy uchwały nr 18/08 z dnia 28.04.2008r.. Zgodnie z treścią niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zostało podzielone na 5 części w następujący sposób:

  1. do części 1 zaliczono członków posiadających tytuł prawny do lokali zlokalizowanych w osiedlu Królickiego ,
  2. do części 2 zaliczono członków posiadających tytuł prawny do lokali zlokalizowanych w osiedlu Sikorskiego,
  3. do części 3 zaliczono członków posiadających tytuł prawny do lokali zlokalizowanych w osiedlu Wyszyńskiego,
  4. do części 4 zaliczono członków  posiadających tytuł prawny do lokali zlokalizowanych w osiedlu 700- lecia,
  5. do części 5 zaliczono członków posiadających tytuł prawny do lokali zlokalizowanych w osiedlu Nad Sołą.

 

W  § 117 Statutu Spółdzielni zawarte zostały procedury zawiadamiania członków Spółdzielni o zebraniach części Walnego Zgromadzenia:

 

  1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub podzielonego na części Walnego  Zgromadzenia zawiadamia się członków Spółdzielni  co najmniej  21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o czasie, miejscu i porządku obrad, a także informacje o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz o prawie członka do zapoznania się z tymi  dokumentami.
  2. Zawiadomienie dostarczane jest członkom Spółdzielni imiennie na piśmie za potwierdzeniem odbioru przez gospodarzy budynków. W przypadku nieobecności członka Spółdzielni miejscem dostarczenia zawiadomienia o obradach Walnego Zgromadzenia lub jego części jest skrzynka pocztowa EURO danego lokalu, w stosunku do którego temu członkowi Spółdzielni przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo albo prawo odrębnej własności. Dodatkowo informacje o Walnym Zgromadzeniu lub jego części wywiesza się w gablotach na klatkach schodowych, umieszcza na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółdzielni.?
  3. Pisemne zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy również doręczyć, w terminie określonym w ust. 1, członkom Rady Nadzorczej, związkowi rewizyjnemu, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Radzie Spółdzielczej.

3a. Członkom zamieszkującym poza zasobami Spółdzielni zawiadomienie o  czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub części Walnego Zgromadzenia wysyła się  na podany adres doręczeń listem  poleconym.

  1. Pisemne zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy również doręczyć ? co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub pierwszej ?części Walnego Zgromadzenia? ? członkowi, który wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu lub wykreśleniu go ze Spółdzielni albo od uchwały o wygaśnięciu przysługującego członkowi spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
  2. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (w przypadku, gdy zostało poddane badaniu) oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub pierwszej ?części Walnego Zgromadzenia?, w celu umożliwienia członkom zapoznania się z tymi dokumentami.