Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatrosko ? Własnościowa w Kętach, założona w 1957 roku nabyła osobowość prawną 26 maja 1959r. poprzez wpis do rejestru Sądu Powiatowego w Wadowicach.

Aktualnie Spółdzielnia zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr 0000070559.

Od 1959 roku Spółdzielnia zaspokaja potrzeby mieszkaniowe i inne potrzeby członków i ich rodzin, poprzez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz potrzeb gospodarczych osób zamieszkujących w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię. Działania Spółdzielni koncentrują się na wyborze rozwiązań prawno ? organizacyjnych, finansowych i technicznych zapewniających utrzymanie jakości usług mieszkaniowych na wyższym poziomie, przy jednoczesnym bieżącym dostosowaniu do obowiązujących regulacji prawnych.