Działalność Rady Nadzorczej została unormowana w dziale XXIV Statutu, który obejmuje  § 143 ? 149 oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym uchwałą nr 11/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2009r.

Skład osobowy Rady Nadzorczej wynosi 9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na kadencję 3 letnią. Członek Rady Nadzorczej nie może pełnić swojej funkcji w Radzie dłużej niż dwie kadencje.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  1. zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo ? finansowych,
  2. uchwalanie opłata za używanie lokali mieszkalnych,
  3. zatwierdzanie zmian w strukturze oragnizacyjnej Spółdzielni,
  4. przyjmowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz ich rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia,
  5. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  6. zatwierdzenie rocznych planów pracy Rady Nadzorczej i stałych Komisji problemowych Rady.