Przetargi usługi

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące przetargów organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Kętach

Nabór ofert na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach ogłasza nabór ofert cenowych na roboty budowlane:

 1. Remont gzymsu głównego budynku nr 4 na os. Sikorskiego w Kętach – 39,08m2 wg specyfikacji i przedmiaru robót.

Opis przedmiotu zamówienia ;

– skucie rozwarstwionych tynków

– uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych

– obłożenie gzymsu siatką na kleju

– przygotowanie i malowanie dwukrotne gzymsu

– roboty na wysokości przy użyciu podnośnika samochodowego – hydraulicznego

Zaleca się , aby oferent dokonał wizji lokalnej robót , przy uwzględnieniu podnośnika.

2. Roboty blacharskie (wykonanie nowych obróbek, rynien dachowych i rur spustowych) oraz roboty budowlane – uszczelnianie złączy między płytowych w budownictwie – system OWT-67 na budynkach administrowanych przez Spółdzielnię.

Opis przedmiotu oferty powinien zawierać:

– wysokość ceny netto uwzględniając pełny zakres wymaganych prac wraz z montażem:

 • 1 mb rynien dachowych Ø150 z blachy ocynkowanej,

 • 1 mb rur spustowych Ø150 z blachy ocynkowanej,

 • 1 m2 obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm,

 • 1m2 obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm,

 • 1m2 obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm,

 • 1m2 obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm,

 • 1m2 naprawa polutowanie drobnych uszkodzeń blacharskich,

 • 1 mb rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku,

 • 1 szt. zbiorniczek (kosz) przy rynnach z blachy ocynkowanej,

 • 1m2 pokrycia z papy termozgrzewalnej,

 • 1 szt. nasady wentylacyjne H, Ø150, Ø250,

 • 1 mb uszczelnienia międzypłytowego (wypełnienie pianką niskoprężną i wykończenie Silakiem),

– wysokość stawki rbg w pracach rozliczanych wg KNR,

– narzuty, KO do RiS, koszty zakupów materiałów, zysk do RiS.

3. Nabór ofert cenowych na wykonanie dokumentacji technicznej ocieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Nad Sołą Nr – 24 /5 kl. schodowych /, Nr – 25 /5 kl. schodowych/, Nr -26 / 2 kl. schodowe/ w Kętach, opracowanie ma zawierać:

 • Projekt budowlany docieplenia

 • Projekt budowlany konstrukcji wzmocnienia ścian kotwami dla systemu OWT – 67

 • Charakterystykę energetyczną

 • Przedmiar robót

 • Kosztorys inwestorski

 • Audyt energetyczny

4. Budowa sieci oświetlenia terenu przed budynkiem nr 7 na os. Sikorskiego według specyfikacji projektu budowlanego i przedmiaru robót.

Specyfikację i przedmiary robót można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni sekretariat@smlwkety.pl

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 20.08.2019r do godz. 1000, w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 29.08.2019r.

Bliższych informacji udziela dział techniczny pod nr tel. 33 847-91-15.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.