Działalność Zarządu została uregulowana w dziale XXV statutu §150 do 154 oraz w Regulaminie Zarządu, zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2004z dnia 21.06.2004r. Zaktualizowanym uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2014 z dnia 26.05.2014r.

Skład osobowy Zarządu, określa §151 Statutu, który stanowi, że Zarząd składa się z 3 członków w tym Prezesa i jego Zastępcy wybranych przez Radę Nadzorczą. Przynajmniej jednen z członków Zarządu winien być członkiem Spółdzielni.

W §150  Statutu widnieje zapis, że Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz a do jego kompetencji należy podejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów Spółdzielni.

Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności między członkami Zarządu określonymi w Regulaminie Zarządu.

Zarząd w swej działalności koncentruje się na realizacji zadań organizacyjno ? gospodarczych, a zwłaszcza na :

  1. prawidłowej eksploatacji i utrzymaniu zasobów mieszkaniowych w niepogorszonym stanie technicznym zapewniającym przy tym bezpieczeństwo mieszkańców i polepszeniu komfortu zamieszkiwania, co zapewnia przyjęty plan rzeczowy i konserwacji na dany rok
  2. dążeniu do uzyskania właściwych wskaźników ekonomicznych zapewniających stabliną sytuację finansową Spółdzielni, poprzez prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalanych planów kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania Spółdzielni przyjmownych do realizacji uchwałą Rady Nadzorczej,
  3. na realizacji planów rozwoju Spółdzielni na kolejne lata.