Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach, 32-650 Kęty os. Nad Sołą 20, tel. 33 847-91-10 / fax. 33 847-91-23 ogłasza nabór ofert na:

Roboty budowlane – remont elewacji budynków nr 24, 25 i 26

położonych na os. Nad Sołą w Kętach

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać do dnia 25 lutego 2020r. do godz. 1000

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 12 marca 2020r.

Szczegółowych informacji udziela Pan Wiesław Piątek – Inspektor Budowlany tel. 33 847-91-15.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.