Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę z montażem na klatkach schodowych stolarki okiennej z białego nieplastyfikowanego PVC – demontaż i utylizacja starej stolarki, montaż nowej stolarki z obustronną obróbką szpalet wraz z ich malowaniem.

Oferty winy zawierać:

  • nazwę i adres producenta,
  • nazwę systemu –preferowana AVANTGARDE 7000- klasa B,
  • deklarację właściwości użytkowych,
  • udzielone gwarancje,
  • symbol okna, wymiary i cenę (tabela potrzeb).
  • Szczegóły zapotrzebowania na stolarkę budowlaną znajdują się w tym załączniku