1) Remont gzymsu głównego budynku nr 14 na os. Wyszyńskiego w Kętach – 25,42m2 wg specyfikacji i przedmiaru robót.

Opis przedmiotu zamówienia ;

– skucie rozwarstwionych tynków

– uzupełnienie tynków zewnętrznych  zwykłych

– obłożenie gzymsu siatką na kleju

– przygotowanie i malowanie dwukrotne gzymsu

– roboty na wysokości przy użyciu podnośnika samochodowego – hydraulicznego

Zaleca się , aby oferent dokonał wizji lokalnej robót , przy uwzględnieniu podnośnika.

2)  Roboty blacharskie (wykonanie nowych obróbek, rynien dachowych i rur spustowych) oraz roboty budowlane – uszczelnianie złączy między płytowych w budownictwie – system OWT-67  na budynkach administrowanych przez Spółdzielnię.

Opis przedmiotu oferty powinien zawierać:

– wysokość ceny netto uwzględniając pełny zakres wymaganych prac wraz z montażem:

 • 1 mb rynien dachowych Ø150 z blachy ocynkowanej,
 • 1 mb rur spustowych Ø150 z blachy ocynkowanej,
 • 1 m2 obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm,
 • 1m2 obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych blachy ocynkowanej  o szerokości ponad 25 cm,
 • 1m2 obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm,
 • 1m2 obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm,
 • 1m2 naprawa polutowanie drobnych uszkodzeń blacharskich,
 • 1 mb rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku,
 • 1 szt. zbiorniczek (kosz) przy rynnach z blachy ocynkowanej,
 • 1m2 pokrycia z papy termozgrzewalnej,
 • 1 szt. nasady wentylacyjne H, Ø150, Ø250,
 • 1 mb uszczelnienia międzypłytowego (wypełnienie pianką niskoprężną i wykończenie Silakiem),

–  wysokość stawki rbg w pracach rozliczanych wg KNR,

–  narzuty, KO do RiS, koszty zakupów materiałów, zysk do RiS.

3) Nabór ofert cenowych na wykonanie dokumentacji technicznej ocieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Nad Sołą  Nr – 4 /4 kl. schodowe /, Nr – 5 /4 kl. schodowe/, Nr -14 / 4 kl. schodowe/               w Kętach, opracowanie ma zawierać:

 • Projekt budowlany docieplenia
 • Projekt budowlany konstrukcji wzmocnienia ścian kotwami dla systemu OWT – 67
 • Charakterystykę energetyczną
 • Przedmiar robót
 • Kosztorys inwestorski
 • Audyt energetyczny

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 05.03.2018r do godz. 1000,  w zamkniętych kopertach              w sekretariacie Spółdzielni.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 19.03.2018r.

Bliższych informacji udziela dział techniczny pod nr tel. 33 847-91-15.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Pobierz plik:  przedmiar remont gzymsu