Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach 32-650 Kęty os. Nad Sołą 20 tel.: 33 847-91-10  / fax. 33 847-91-23 ogłasza konkurs ofert na :

Roboty brukarskie:

 • budowa parkingu dla samochodów osobowych w obrębie drogi dojazdowej od ul Żwirki i Wigury w Kętach na os. 700-lecia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 26 lutego 2018r. do godz. 1000  w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem z branży określającej zakres robót.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26 lutego 2018r.  o godz. 1200

Szczegółowych informacji udziela Pan Wiesław Piątek – Inspektor Budowlany tel. 33 847-91-15

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.


 

S P E C Y F I K A C J A
istotnych warunków zamówienia na roboty brukarskie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na wykonanie inwestycji, remontów i innych robót na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  w Kętach.

I Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach
32 – 650 Kęty os. Nad Sołą 20
NIP : 549 – 000 – 09 -31
Regon: 000486244
II Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty brukarskie:
– budowa parkingu dla samochodów osobowych w obrębie drogi dojazdowej od. ul. Żwirki i Wigury w Kętach na os. 700-lecia
– Termin wykonania robót od dnia 03.04.2018r do 31.07.2018r

Projektowany parking jest powiązany z drogą dojazdową, która zostanie przebudowana i stanowi przedmiot odrębnego wykonania inwestycji przez Urząd Gminy Kęty. W przypadku braku realizacji inwestycji przez Urząd Gminy Kęty – Inwestora zadania, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach odstąpi od realizacji zamówienia objętego niniejszą specyfikacją, Wykonawcy wówczas nie będzie przysługiwało odszkodowanie.

III  Przygotowanie oferty:

1. Oferta winna być sporządzona pisemnie i zawierać:
-Datę sporządzenia oferty.
-Dane identyfikacyjne oferenta, odpis z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  NIP, REGON.
-Zaświadczenie Urzędu Skarbowego i ZUS potwierdzające nie zaleganie  z płatnościami.
-Informację o sytuacji finansowej z banków prowadzących rachunek oferenta.
-Oświadczenie o potencjale produkcyjno – technicznym.
-Referencje z ostatnich 2 lat.
-Oświadczenie o gotowości rozpoczęcia prac w terminie 03.04.2018r – 31.07.2018r.
-Posiadane uprawnienia  – Kierownika Budowy w specjalności drogowej.

Pełen zakres wymaganych prac na os. 700-lecia:

a)     odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

b)     rozbiórka elementów dróg

c)     korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

d)     odwodnienie drogi i miejsc postojowych

e)     podbudowa z kruszywa łamanego w/g PT

f)      podbudowa z tłucznia kamiennego w/g PT

g)     wykonanie podłoża z mieszanki mineralnej w/g PT

h)     krawężniki betonowe – 15x30cm

i)      betonowe obrzeża chodnikowe – 8x30cm

j)      miejsca postojowe – kostka brukowa – gr. 8 cm (418,50m2)

k)    jezdnia manewrowa – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 5 cm (458m2)

l)     plac manewrowy – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 5 cm (638,0m2)

m)   zieleń drogowa

n)    oznakowanie docelowe

Opis przedmiotu oferty powinien zawierać:

a) wysokość ceny netto uwzględniając pełny zakres wymaganych prac budowy parkingu

b) wysokość stawki rbg w pracach rozliczanych wg KNR,

c) narzuty, KO do RiS, koszty zakupów materiałów, zysk do RiS

d) pełny zakres robót został określony w „przedmiarze robót” stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji
Materiał preferowany „Libet” Libiąż

U W A G A ! Oferenci przed złożeniem oferty winni dokonać oględzin  planowanych inwestycji oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną wg uwag zawartych  P.T.
– Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu, regulaminem i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
– Oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Spółdzielni z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu ani żadnych innych tytułów.
2. Oferta winna być sporządzona czytelnie oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
3. Upoważnienie do podpisania oferty załącza się do oferty chyba, że wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta.
4.  Wszystkie stronice oferty,  a także wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Ofertę umieszcza się w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz oznaczonej w następujący sposób: „ Roboty brukarskie w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach ”
6. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 IV Wartość zamówienia:

Cenę ryczałtową na zakres robót należy podać cyfrowo i słownie w rozbiciu na:

–  cenę netto

–  podatek VAT

–  cenę brutto

V Wadium:

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych)
 2.  Wpłaty wadium należy dokonać na konto ING Bank Śląski O/Kęty nr 15 1050 1113 1000 0001 0317 3845  z tym,  że  w dniu 26.02.2018r. o godz. 10.00 pieniądze winny być  na koncie.
 3. Zwrot wadium następuje w wysokości wniesionej wpłaty (bez odsetek).
 4. Oferta, która nie zostanie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona.
 5. Oferent, który wygrał konkurs traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Oferenci nie wybrani otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku konkursu.Wadium oferenta, który został wybrany staje się zabezpieczeniem, należytego wykonania umowy, w tym na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości robót.Wadium będzie zwrócone wykonawcy w następujący sposób:
  a) 70% kwoty wadium w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez     Zamawiającego za należyte wykonanie,
  b) 30% kwoty wadium w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożonego w ofercie na gwarancję i rękojmie wykonanych robót.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany tej części wpłaconej w formie pieniężnej kwoty wadium na następujące formy zabezpieczenia:

– poręczenie bankowe,

– gwarancja bankowa,

– gwarancja ubezpieczeniowa,

– weksel.

7. W przypadku ogłoszenia o nie dojściu do konkursu lub o jego unieważnieniu Spółdzielnia niezwłocznie zwraca uczestnikom            wpłacone wadium.

VI Wybór ofert:

 1. Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Z przebiegu konkursu i jego wyniku Komisja spisuje protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, który przechowuje Zarząd.
 2. Konkurs składa się w całości z części niejawnej.

Komisja konkursowa:

a/ Stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,

b/ Otwiera koperty z ofertami i odrzuca te oferty, które nie odpowiadają warunkom podanym          w ogłoszeniu,

c/ Dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich   lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia i konkurs  nie przyniósł wyniku,
– spisuje protokół z uzasadnieniem zawartych w nim ustaleń,

d/ Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja może zarządzić dodatkowy termin negocjacji z autorami ofert równorzędnych,

– z dodatkowego konkursu komisja sporządza protokół z podaniem jego wyników, protokół podpisuje komisja i oferent, który dodatkowy konkurs wygrał.
3. Komisja sporządza protokół podając w nim rozstrzygnięcie konkursu wraz z jego uzasadnieniem.
4. Wyłoniony uczestnik konkursu jest związany swoją ofertą w okresie 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zobowiązany do zawarcia umowy w terminie podanym przez Spółdzielnię pod rygorem zapłaty odszkodowania za szkody spowodowane nie dojściem umowy do skutku.
VII Kryteria oceny ofert:

– Cena – 70%
-Referencje oferenta – 10%
– Posiadany  sprzęt i ilość zatrudnionych na umowę o pracę gwarantujących wykonanie przedmiotu oferty   – 10%
– Udzielone gwarancje –  10%
VIII  Otwarcie ofert  i ogłoszenie wyników:

Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego w dniu 26.02.2018r. o godz. 12.00
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 16.03.2018r.

IX Główne postanowienia umowy:

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty brukarskie w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach przewidziane  w planie remontów na 2018r.

2. Płatność z tytułu wykonywanych robót nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po protokolarnym odbiorze robót przez Zamawiającego z udziałem  inspektora nadzoru..

3. Wszystkie roboty zostaną  wykonane z obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną.

4. Wszystkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny posiadać atesty.

5. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki oraz 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, które ujawnią się po wykonaniu robót.

X Kontakt z oferentami:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pan Wiesław Piątek –  Inspektor Budowlany tel. 847–91–15.

XI Składanie ofert :

1.Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej   w Kętach os. Nad Sołą 20 pok. nr 1 nie później niż do 26.02.2018r. do godz. 10 00

2.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej „Roboty brukarskie w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach ”

3.Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone bez otwarcia.

XII Specyfikacja jest bezpłatna.

XIII Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienie konkursu bez podania przyczyn.

 

kliknij tutaj, aby pobrać dokument ze specyfikacją