Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach, 32-650 Kęty os. Nad Sołą 20, tel.: 33 847-91-10, ogłasza konkurs ofert na:

Roboty brukarskie:

  1. wymiana chodników na kostkę brukową:

– os. Nad Sołą 7 , 11

– os. Wyszyńskiego 9, 10, 11

  1. utwardzenie miejsc postojowych z płyt wielootworowych ażurowych:

– os. Nad Sołą 1,3, 6, 7, 10

– os. 700-lecia 6

  1. budowa trzech parkingów dla samochodów osobowych przy budynkach wielorodzinnych (bloki mieszkalne) nr 17,18,19, wraz z powiązaniem z istniejącymi drogami wewnętrznymi na os. 700-lecia i drogą powiatową (ul. Legionów w Kętach).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 23.03.2018r. do godz. 1000  w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem z branży określającej zakres robót.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18.04.2018r. o godz. 1200

Szczegółowych informacji udziela Pan Wiesław Piątek – Inspektor Budowlany tel. 33 847-91-15

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Specyfikacja:

08.03.2018r.         

S P E C Y F I K A C J A

istotnych warunków zamówienia na roboty brukarskie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na wykonanie inwestycji, remontów i innych robót na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach.

 

I
Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach

32 – 650 Kęty os. Nad Sołą 20

NIP : 549 – 000 – 09 -31

Regon: 000486244

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty brukarskie:

wymiana chodników na kostkę brukową:

·              os. Nad Sołą 7 – 31,00 m2

·              os. Nad Sołą 11 – 63,00 m2

·              os. Wyszyńskiego 9, 10 – 27,60 m2

·              os. Wyszyńskiego 11 – 20,25 m2

utwardzenie miejsc postojowych z płyt wielootworowych ażurowych

·              os. Nad Sołą 1 – 48,00 m2

·              os. Nad Sołą 3 – 44,40 m2

·              os. Nad Sołą 6 – 36,00 m2

·              os. Nad Sołą 7 – 18,00 m2

·              os. Nad Sołą 10 – 225,50 m2 (przekładka)

·              os. 700-lecia 6 – 12,00 m2

budowa trzech parkingów dla samochodów osobowych przy budynkach wielorodzinnych (bloki mieszkalne) nr 17,18,19, wraz z powiązaniem z istniejącymi drogami wewnętrznymi na os. 700-lecia i drogą powiatową (ul. Legionów  w Kętach).

  III  Przygotowanie oferty:

1. Oferta winna być sporządzona pisemnie i zawierać:

Datę sporządzenia oferty.
Dane identyfikacyjne oferenta, odpis z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  NIP, REGON.
Zaświadczenie Urzędu Skarbowego i ZUS potwierdzające nie zaleganie z płatnościami.
Informację o sytuacji finansowej z banków prowadzących rachunek oferenta.
Oświadczenie o potencjale produkcyjno – technicznym.
Referencje z ostatnich 2 lat.
Oświadczenie o gotowości rozpoczęcia prac w terminie 25.05.2018r – 31.10.2018r.
Posiadane uprawnienia  – Kierownika Budowy w specjalności drogowej.
 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu powinien zawierać:

wysokość ceny netto , uwzględniając pełny zakres wymaganych prac związanych z: wymianą chodników (tj. rozebranie starych płyt i krawężników, wywóz gruzu, okrawężnikowanie na ławie betonowej, nowej podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa dolna o grubości 10 cm, warstwa górna 7cm i warstwy wierzchniej z kostki brukowej gr. 6cm ułożonej na podsypce cementowo piaskowej):

·              os. Nad Sołą 7

·              os. Nad Sołą 11

·              os. Wyszyńskiego 9, 10

·              os. Wyszyńskiego 11

wysokość ceny netto, uwzględniając pełny zakres wymaganych prac związanych z utwardzeniem miejsc postojowych z płyt wielootworowych ażurowych według przedmiaru robót:

·              os. Nad Sołą 1

·              os. Nad Sołą 3

·              os. Nad Sołą 6

·              os. Nad Sołą 7

·              os. Nad Sołą 10

·              os. 700-lecia 6

pełny zakres budowy trzech parkingów:

·       wycinka drzew i krzewów (karczowanie) wg decyzji ochrony środowiska

·       odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

·       rozbiórka elementów dróg

·       korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

·       odwodnienie miejsc postojowych

·       podbudowa z kruszywa łamanego w/g PT

·       krawężniki betonowe – 15x30cm

·       betonowe obrzeża chodnikowe – 8x30cm

·       nawierzchni z kostki brukowej – gr. 8 cm (964,60m2)

·       zieleń drogowa + nowe nasadzenia

·       oznakowanie docelowe

50% wartości zadania ujętego w punkcie „c” płatne będzie w roku 2019, nie później niż do 31.05.2019r.

Materiał preferowany „LIBET” Libiąż

Opis przedmiotu oferty powinien zawierać:

wysokość stawki rbg w pracach rozliczanych wg KNR

narzuty KO do RiS koszty zakupów materiałów, zysk do RiS

pełny zakres robót został określony w „przedmiarze robót” stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji

UWAGA! Oferenci przed złożeniem oferty winni dokonać oględzin planowanych inwestycji.

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu, regulaminem i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Spółdzielni z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu ani żadnych innych tytułów.
2. Oferta winna być sporządzona czytelnie oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
3. Upoważnienie do podpisania oferty załącza się do oferty chyba, że wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta.
4. Wszystkie stronice oferty,  a także wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Ofertę umieszcza się w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz oznaczonej w następujący sposób: „ Roboty brukarskie w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach ”
       6.

 

IV

 

 

 

 

      V

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

3.

4.

 

5.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

VI

1.

 

 

2

Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Wartość zamówienia:

Cenę ryczałtową na zakres robót należy podać cyfrowo i słownie w rozbiciu na:

–        cenę netto

–        podatek VAT

–        cenę brutto

Wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 17.250zł (siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w tym: os. Nad Sołą nr 7 – 250zł,, os. Nad Sołą nr 11 – 500zł, os. Nad Sołą nr 1 – 250zł, os. Nad Sołą nr 3 – 500zł, os. Nad Sołą nr 6 – 250zł, os. Wyszyńskiego nr 9-10 – 250zł,  os. Wyszyńskiego nr 11 – 250zł, os. 700-lecia nr 6 – 250zł, os. Nad Sołą 10 – 500zł, os. Nad Sołą 7 – 250zł os. 700-lecia nr 17,18,19 – 14.000zł.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto ING Bank Śląski O/Kęty nr 15 1050 1113 1000 0001 0317 3845  z tym,  że  w dniu 23.03.2018r. o godz. 10.00 pieniądze winny być  na koncie.

Zwrot wadium następuje w wysokości wniesionej wpłaty (bez odsetek).

Oferta, która nie zostanie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona.

Oferent, który wygrał konkurs traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Oferenci nie wybrani otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku konkursu.

Wadium oferenta, który został wybrany staje się zabezpieczeniem, należytego wykonania umowy, w tym na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości robót.

Wadium będzie zwrócone wykonawcy w następujący sposób:

a) 70% kwoty wadium w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez  Zamawiającego za należyte wykonanie,

b) 30% kwoty wadium w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożonego w ofercie na gwarancję i rękojmie wykonanych robót.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany tej części wpłaconej w formie pieniężnej kwoty wadium na następujące formy zabezpieczenia:

– poręczenie bankowe,

– gwarancja bankowa,

– gwarancja ubezpieczeniowa,

– weksel.

W przypadku ogłoszenia o nie dojściu do konkursu lub o jego unieważnieniu Spółdzielnia niezwłocznie zwraca uczestnikom wpłacone wadium.

Wybór ofert:

Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Z przebiegu konkursu i jego wyniku Komisja spisuje protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, który przechowuje Zarząd.

Konkurs składa się w całości z części niejawnej.

Komisja konkursowa:

a/ Stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert.
b/ Otwiera koperty z ofertami i odrzuca te oferty, które nie odpowiadają warunkom podanym  w ogłoszeniu,
c/ Dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich   lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia i konkurs  nie przyniósł wyniku,

– spisuje protokół z uzasadnieniem zawartych w nim ustaleń,

d/

 

 

Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja może zarządzić dodatkowy termin negocjacji z autorami ofert równorzędnych,

– z dodatkowego konkursu komisja sporządza protokół z podaniem jego wyników, protokół podpisuje komisja i oferent, który dodatkowy konkurs wygrał.

3. Komisja sporządza protokół podając w nim rozstrzygnięcie konkursu wraz z jego uzasadnieniem.
4. Wyłoniony uczestnik konkursu jest związany swoją ofertą w okresie 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zobowiązany do zawarcia umowy w terminie podanym przez Spółdzielnię pod rygorem zapłaty odszkodowania za szkody spowodowane nie dojściem umowy do skutku.
VII Kryteria oceny ofert:
Cena
70%
Referencje oferenta 10%

 

Posiadany  sprzęt i ilość zatrudnionych na umowę o pracę

gwarantujących wykonanie przedmiotu oferty                                    –   10%

Udzielone gwarancje                                                                           –  10%

VIII Otwarcie ofert  i ogłoszenie wyników:

Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego w dniu 23.03.2018r. o godz. 12.00

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 18.04.2018r.

IX Główne postanowienia umowy:

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty brukarskie                    w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach przewidziane                   w planie remontów na 2018r.
2.

 

 

Płatność z tytułu wykonywanych robót nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego z zastrzeżeniem warunków płatności zadania, określonego w punkcie „c”. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po protokolarnym odbiorze robót przez Zamawiającego z udziałem  inspektora nadzoru..
3. Wszystkie roboty zostaną  wykonane z obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną.
4. Wszystkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny posiadać atesty.
5. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 

 

 

Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki oraz 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, które ujawnią się po wykonaniu robót.
X Kontakt z oferentami:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pan Wiesław Piątek –  Inspektor Budowlany tel. 847–91–15.

XI Składanie ofert :
  1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej   w Kętach os. Nad Sołą 20 pok. nr 1 nie później niż do 23.03.2018r. do godz. 10 00
  2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej „Roboty brukarskie w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach”
  3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone bez otwarcia.
XII

XIII

Specyfikacja jest bezpłatna.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienie konkursu bez podania przyczyn.

 

 

 

Z A T W I E R D Z I Ł:

 

………………………………..

 

Dokumenty dostępne poniżej:

budowa parkingu – scan