Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy notarialnej o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu położonego w Kętach
os. 700-lecia 3/26 o pow. użytkowej 26,00 m
2 ( III piętro) składającego się
z 1 pokoju, ciemnej kuchni, łazienki z wc i ppokoju.

Cena wywoławcza 70.000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2018 roku o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni w Kętach os. Nad Soła 20. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia w kasie Spółdzielni lub na konto ING Bank Śląski nr konta: 15 1050 1113 1000 0001 0317 3845 do dnia 27.04.2018r. do godz. 1300 wadium w wysokości 7.000,00 zł, które zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny nabycia prawa odrębnej własności.

Informację o przetargu oraz zapoznanie się z regulaminem przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 8. Mieszkanie zostanie udostępnione do obejrzenia w dniu 20.04.2018 r. od godz. 1000 do godz. 1300 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem działu GZM tel. – 668 433 205, bądź osobistym zgłoszeniu się w Spółdzielni pok. nr 8 tel.(33)847 91 18.

Spółdzielnia Mieszkaniowa oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestnika.