Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach, 32-650 Kęty os. Nad Sołą 20, tel.: 33 847-91-10, ogłasza konkurs ofert na:

Roboty brukarskie:

  1. wymiana chodników na kostkę brukową:

– os. Nad Sołą 7 , 11

– os. Wyszyńskiego 9, 10, 11

  1. utwardzenie miejsc postojowych z płyt wielootworowych ażurowych:

– os. Nad Sołą 1,3, 6, 7, 10

– os. 700-lecia 6

  1. budowa trzech parkingów dla samochodów osobowych przy budynkach wielorodzinnych (bloki mieszkalne) nr 17,18,19, wraz z powiązaniem z istniejącymi drogami wewnętrznymi na os. 700-lecia i drogą powiatową (ul. Legionów w Kętach).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 23.03.2018r. do godz. 1000  w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem z branży określającej zakres robót.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18.04.2018r. o godz. 1200

Szczegółowych informacji udziela Pan Wiesław Piątek – Inspektor Budowlany tel. 33 847-91-15

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Szczegóły można znaleźć pod tym linkiem.