Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach 32-650 Kęty os. Nad Sołą 20 tel.: 33 847-91-10  / fax. 33 847-91-23 ogłasza konkurs ofert na :

Roboty brukarskie:

  • budowa parkingu dla samochodów osobowych w obrębie drogi dojazdowej od ul Żwirki i Wigury w Kętach na os. 700-lecia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 26 lutego 2018r. do godz. 1000  w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem z branży określającej zakres robót.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26 lutego 2018r.  o godz. 1200

Szczegółowych informacji udziela Pan Wiesław Piątek – Inspektor Budowlany tel. 33 847-91-15

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Szczegółowa informacja na temat przetargu dostępna jest tutaj